ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

με πολυετή εμπειρία και γνώση
Λογιστικό Γραφείο στη Θέρμη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος.

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
• Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων (Ε3 & Φ.Α.)
• Υπολογισμός Φ.Π.Α. και υποβολή περιοδικών δηλώσεων
• Υποστήριξη σε περιπτώσεις ελέγχων
• Παρακολούθηση και διεκπεραίωση διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ
• Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
• Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι
• Απογραφές αποθεμάτων
• Τήρηση μητρώου παγίων
• Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών
• Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
• Intrastat
• Καταστάσεις Συμφωνητικών
• Ρυθμίσεις Οφειλών
• Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
• my DATA (ηλεκτρονικά βιβλία – ηλεκτρονική τιμολόγηση)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε επίσης τη λογιστική παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων όλων των φορέων επιδότησης ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΠΣΚΕ, Αναπτυξιακούς νόμους εφόσον ενταχθούν σε αυτούς οι επιχειρήσεις.

✓ Προγράμματα ΕΣΠΑ
✓ Προγράμματα ΟΑΕΔ
✓ Περιφερειακά Προγράμματα
✓ Αναπτυξιακός Νόμος

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη, η VOULTSOS G. Consulting δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.

• Προϋπολογισμός κόστους πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού
• Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
• Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
• Συμβάσεις εργασίας. Ατομικές – Συλλογικές – Εθνικές – Μερικής απασχόλησης – Ορισμένου η αορίστου χρόνου
• Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
• Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
• Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
• Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, δημιουργία φακέλου και κατάθεση δικαιολογητικών
• Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
• Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας